Úvod

Certifikačný orgán  CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. je akreditovaný v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17024: 2012 a poskytuje služby certifikácie  osôb v oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT) a zvárania.

NDT – nedeštruktívne skúšanie:
VT – skúšanie vizuálnymi metódami – Stupeň 1, 2, 3
PT – skúšanie kapilárnymi metódami – Stupeň 1, 2, 3
MT – skúšanie magnetickou práškovou metódou – Stupeň 1, 2, 3
RT – skúšanie prežarovaním – Stupeň 1, 2, 3
RT – D – skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia – Stupeň 1, 2, 3
UT – skúšanie ultrazvukom – Stupeň 1, 2, 3
UT – TOFD – skúšanie ultrazvukom metódou TOFD – Stupeň 1, 2, 3
UT – PA – skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array – Stupeň 1, 2, 3
ET – skúšanie vírivými prúdmi – Stupeň 1, 2, 3
LT – skúšanie tesnosti (B, C) – Stupeň 1, 2, 3
VT – ThP – skúšanie zvarových spojov termoplastov metódou VT – Stupeň 1, 2
RT-R – vyhodnocovanie rádiogramov
UT-T – skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky

Zváranie:
Zvárač
Zvárač termoplastov
Spájkovač / operátor spájkovania
Operátor tavného zvárania / zoraďovač odporového zvárania

Vyhlásenie o nestrannosti:

V rámci činnosti certifikačného orgánu sa uplatňuje nediskriminačný spôsob riadenia. Certifikačný orgán nie je závislý od iných spoločností ovplyvňujúcich výsledky certifikačného procesu. Certifikačný orgán je v plnej miere zodpovedný za rozhodnutia spadajúce pod certifikáciu, vrátane udeľovania, udržiavania, recertifikácie, rozširovania a zužovania rozsahu certifikácie a pozastavenia, alebo odobratia certifikátu. Pri výkone činností súvisiacich s certifikáciou osôb, certifikačný orgán zabezpečuje objektívnosť, vyhlasuje, že je nestranný a riadi konflikt záujmov. V certifikačnom procese sa bude certifikačný orgán zaoberať identifikáciou, analyzovaním a ak dochádza k vzniku, tak aj dokumentovaním možných konfliktov záujmov, vrátane konfliktov vyvolaných vzťahmi. Ak by vzťah spôsoboval vznik rizík z nestrannosti, je nevyhnutné aby ho certifikačný orgán následne zdokumentoval a navrhol možnosti na odstránenie, prípadne minimalizoval jeho vplyv.