Certifikácia osôb v NDT

Certifikačné schémy sú vypracované v súlade s príručkou kvality certifikačného orgánu CWT, s.r.o a v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17024: 2013.

Postup pri certifikácii:

Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 08 Žiadosť o certifikáciu osôb v NDT. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • doklad o absolvovaní predchádzajúcej teoretickej prípravy (školenia) v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9712: 2012
  • doklad o dostatočnej zrakovej schopnosti – FO 11
  • potvrdenie o praxi v NDT – súčasť formulára FO 08
  • doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní (ak má vplyv na rozsah prípravy, alebo dĺžku požadovanej praxe)

Spôsobilosť na vydanie certifikátu preukazuje kandidát vykonaním skúšky na overenie odborných vedomostí. Skúška pozostáva z písomnej a praktickej časti. Písomná skúška pre stupeň 3 je rozdelená na základnú skúšku a skúšku z hlavnej metódy.

V prípade úspešne vykonanej skúšky odporučí vedúci skúšania vydať uchádzačovi certifikát.

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15 Dohoda a podmienky o používaní certifikátu. Certifikát má platnosť 5 rokov, za podmienok, že certifikovaná osoba využíva svoj certifikát v súlade s touto dohodou, udržiava stály kontakt s certifikačným orgánom, poskytuje mu informácie a dokumenty požadované touto dohodou, a ak certifikovaná osoba nestratí fyzickú spôsobilosť v dôsledku straty požadovaných zrakových schopností.

Certifikát je možné po uplynutí 5 rokov predĺžiť o ďalších 5 rokov. Po 10 rokoch od počiatočnej certifikácie je vyžadovaná recertifikácia.

Minimálna požadovaná doba priemyselnej NDT praxe:

NDT metóda Prax v mesiacoch
Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3
ET, LT, RT, UT 3 9 18
MT, PT, VT 1 3 12
Dĺžka praxe je založená na nominálnej pracovnej dobe 40 hodín/týždeň, alebo zákonnej dĺžke pracovného týždňa. Pokiaľ osoba pracuje dlhšie ako 40 hodín za týždeň, môže byť do praxe započítaný celkový počet, ale požaduje sa predloženie dôkazu tejto praxe.

Možnosti eventuálneho skrátenia dĺžky požadovanej praxe sú popísané v norme STN EN ISO 9712: 2012, avšak maximálne na 50% pôvodne požadovanej doby.