Certifikácia osôb v NDT

Certifikačný systém podľa EN ISO 9712: 2022

Certifikačné schémy sú vypracované v súlade s príručkou kvality  C-WT Certifikačného orgánu osôb a v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17024: 2013.

Postup pri certifikácii:

Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 08 Žiadosť o certifikáciu osôb v NDT. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • doklad o absolvovaní predchádzajúcej prípravy (školenia) v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9712: 2022
  • doklad o dostatočnej zrakovej schopnosti – FO 11
  • potvrdenie o priemyselnej praxi v NDT – súčasť formulára FO 08
  • doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní (ak má vplyv na rozsah prípravy, alebo dĺžku požadovanej praxe)

Spôsobilosť na vydanie certifikátu preukazuje kandidát vykonaním skúšky na overenie odborných vedomostí. Skúška pozostáva z písomnej a praktickej časti. Písomná skúška pre stupeň 3 je rozdelená na základnú skúšku a skúšku z hlavnej metódy.

V prípade úspešne vykonanej skúšky odporučí vedúci skúšania vydať uchádzačovi certifikát.

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15 Dohoda a podmienky o používaní certifikátu. Certifikát má platnosť 5 rokov, za podmienok, že certifikovaná osoba využíva svoj certifikát v súlade s touto dohodou, udržiava stály kontakt s certifikačným orgánom, poskytuje mu informácie a dokumenty požadované touto dohodou, a ak certifikovaná osoba nestratí fyzickú spôsobilosť v dôsledku straty požadovaných zrakových schopností.

Certifikát je možné po uplynutí 5 rokov predĺžiť o ďalších 5 rokov. Po 10 rokoch od počiatočnej certifikácie je vyžadovaná recertifikácia.

Minimálna požadovaná doba priemyselnej NDT praxe:

NDT metóda Prax v dňoch – priamy prístup / s nižším stupňom
Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3
ET, LT, RT, UT 45 180 / 135 540 / 450
MT, PT, VT 15 60 / 45 360 / 240
Trvanie jedného dňa je najmenej sedem hodín, čo možno dosiahnuť v jeden deň alebo akumulovaním hodín. maximálny povolený počet hodín v jeden deň je 12 hodín. Skúsenosti v dňoch sa dosiahnu vydelením celkového počtu hodín číslom 7.

Možnosti eventuálneho skrátenia dĺžky požadovanej praxe sú popísané v norme STN EN ISO 9712: 2022, avšak maximálne na 50% pôvodne požadovanej doby.