Certifikácia osôb vo zváraní

 

Rýchla navigácia:

Zvárač  STN EN ISO 9606-1: 2018
Zvárač termoplastov  STN EN 13067: 2013
Spájkovač / operátor spájkovania  STN EN ISO 13585: 2012
Operátor tavného zvárania / zoraďovač odporového zvárania  STN EN ISO 14732: 2014

Certifikačné schémy sú vypracované v súlade s príručkou kvality certifikačného orgánu CWT, s.r.o a v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17024: 2013.

Postup pri certifikácii:

Zvárač  STN EN ISO 9606-1: 2018

Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 12 Žiadosť o certifikáciu osôb vo zváraní a spájkovaní. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 0705
 • doklad o platnom základnom kurze zvárania pre príslušnú technológiu zvárania a skupiny materiálov
 • doklad o absolvovaní predpísanej prípravy
 • platný certifikát zvárača podľa niektorej z uvedených noriem, ak sa jedná o recertifikáciu
 • doklad o zdravotnom stave – formulár FO 13

Certifikačný organ na základe žiadosti FO 12  oznámi žiadateľovi podmienky skúšky a vedúci CO menuje na stanovený termín skúšky skúšajúcich.

Skúška na overenie odborných vedomostí pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V prípade úspešne vykonanej skúšky odporučí vedúci skúšania vydať uchádzačovi certifikát.

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15 Dohoda a podmienky o používaní certifikátu.

Certifikát zvárača má platnosť 2 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.

Zvárač termoplastov  STN EN 13067: 2013

Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára  FO 12. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o zdravotnom stave –  FO 13 a jeden z nasledujúcich dokladov:

 • ÚSO vzdelanie – spracovateľ plastov
 • potvrdenie zamestnávateľa o praxi ako zvárač plastov (min. 2 roky)
 • potvrdenie o ukončení teoretického a praktického vzdelávacieho kurzu v oblasti zvárania plastov

Certifikačný organ na základe žiadosti FO 12 oznámi žiadateľovi podmienky skúšky a vedúci CO menuje na stanovený termín skúšky skúšajúcich.

Skúška na overenie odborných vedomostí pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V prípade úspešne vykonanej skúšky odporučí vedúci skúšania vydať uchádzačovi certifikát.

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15.

Certifikát zvárača má platnosť 2 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.

Spájkovač / operátor spájkovania  STN EN ISO 13585: 2012

Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 12. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o zdravotnom stave – FO 13  a jeden z nasledujúcich dokladov:

 • potvrdenie zamestnávateľa o praxi v spájkovaní
 • stanovený postup spájkovania
 • potvrdenie o absolvovaní predpísanej prípravy

Certifikačný organ na základe žiadosti FO 12 oznámi žiadateľovi podmienky skúšky a vedúci CO menuje na stanovený termín skúšky skúšajúcich.

Skúška na overenie odborných vedomostí pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V prípade úspešne vykonanej skúšky odporučí vedúci skúšania vydať uchádzačovi certifikát.

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15.

Certifikát spájkovača má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.

Operátor tavného zvárania / zoraďovač odporového zvárania  STN EN ISO 14732: 2014

Zváračský operátor je osoba, ktorá riadi, alebo nastavuje akékoľvek zváracie parametre pre mechanizované alebo automatizované zváranie.

Zváračský zoraďovač je osoba, ktorá zoraďuje zváracie zariadenie pre mechanizované alebo automatizované zváranie.

Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 12 . K žiadosti je potrebné priložiť:

 • špecifikáciu postupu zvárania (WPS), príp. predbežnú špecifikáciu postupu zvárania (pWPS)
 • doklad o zdravotnom stave – FO 13 
 • osnovu teoretickej a praktickej prípravy žiadateľa

Skúška na overenie odborných vedomostí pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V prípade úspešne vykonanej skúšky odporučí vedúci skúšania vydať uchádzačovi certifikát.

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15.

Certifikát má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.