Certifikácia osôb vo zváraní

 

Rýchla navigácia:

Zvárač  STN EN ISO 9606-1: 2018
Zvárač termoplastov  STN EN 13067: 2020
Spájkovač / operátor spájkovania  STN EN ISO 13585: 2012
Operátor tavného zvárania / zoraďovač odporového zvárania  STN EN ISO 14732: 2014

Certifikačné schémy sú vypracované v súlade s príručkou kvality certifikačného orgánu CWT, s.r.o a v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17024: 2013.

Postup pri certifikácii:

Zvárač  STN EN ISO 9606-1: 2018
Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 12 Žiadosť o certifikáciu osôb vo zváraní a spájkovaní. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • platnú ID kartu zvárača podľa STN 05 0705
 • alebo doklad o platnom základnom kurze zvárania pre príslušnú technológiu zvárania a skupiny materiálov
 • platný certifikát zvárača podľa niektorej z uvedených noriem, ak sa jedná o recertifikáciu

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15B Dohoda a podmienky o používaní certifikátu.

Certifikát zvárača má platnosť 2 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.

Zvárač termoplastov  STN EN 13067: 2020
Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára  FO 12. K žiadosti je potrebné doložiť  jeden z nasledujúcich dokladov:

 • ÚSO vzdelanie – spracovateľ plastov
 • potvrdenie zamestnávateľa o praxi ako zvárač plastov (min. 2 roky)
 • potvrdenie o ukončení teoretického a praktického vzdelávacieho kurzu v oblasti zvárania plastov v rozsahu minimálne 40 hodín

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15.

Certifikát zvárača má platnosť 2 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.

Spájkovač / operátor spájkovania  STN EN ISO 13585: 2012
Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 12. K žiadosti je potrebné doložiť jeden z nasledujúcich dokladov:

 • potvrdenie zamestnávateľa o praxi v spájkovaní
 • stanovený postup spájkovania (BPS)
 • potvrdenie o absolvovaní predpísanej prípravy v rozsahu minimálne 40 hodín

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15.

Certifikát spájkovača má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.

Operátor tavného zvárania / zoraďovač odporového zvárania  STN EN ISO 14732: 2014
Zváračský operátor je osoba, ktorá riadi, alebo nastavuje akékoľvek zváracie parametre pre mechanizované alebo automatizované zváranie.

Zváračský zoraďovač je osoba, ktorá zoraďuje zváracie zariadenie pre mechanizované alebo automatizované zváranie.

Žiadateľ sa uchádza o certifikáciu vyplnením formulára FO 12 . K žiadosti je potrebné priložiť:

 • špecifikáciu postupu zvárania (WPS), príp. predbežnú špecifikáciu postupu zvárania (pWPS)
 • osnovu teoretickej a praktickej prípravy žiadateľa v rozsahu minimálne 20 hodín pre teoretickú prípravu a minimálne 20 hodín pre praktickú prípravu na zariadení, pre ktoré požaduje certifikáciu

Certifikát je možné vydať len osobe, ktorá podpíše formulár FO 15.

Certifikát má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť.