Autorizovaná a notifikovaná osoba

Autorizovaná osoba SKTC-128

Spoločnosť CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. je autorizovaná osoba na základe oprávnenia vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu pre nasledovné oblasti:

  • schvaľovanie osôb určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2
  • schvaľovanie prevádzkových postupov a osôb určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3

Notifikovaná osoba RTPO

Spoločnosť CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. je autorizovaná osoba notifikovaná Európskej komisii, ktorej je pridelené označenie RTPO ( uznaná organizácia tretej strany) na vykonávanie činnosti podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 a 3.1.3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie).

Osoby oprávnené konať v mene RTPO:

Ing. Pavol VIšňovský, PhD. – Vedúci CO

Ján Kyčerka – Riaditeľ

Ing. Eva Mihová – Zástupca vedúceho CO


NANDO:     C-WT