Schvaľovanie pracovných postupov WPQR/BPQR

Inšpekčné schémy sú vypracované v súlade s príručkou kvality inšpekčného orgánu C-WT a v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012.

Postup pri inšpekcii:

Žiadateľ sa uchádza o schválenie pracovného postupu vyplnením tlačiva TL 08 Žiadosť o schválenie pracovného potupu (WPQR /BPQR).

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • pWPS podľa príslušnej časti normy STN EN ISO 15609, prípadne pBPS
  • inú dokumentáciu podľa požiadaviek príslušnej normy pre schválenie pracovného postupu, ak je vyžadovaná:
    • STN EN ISO 15610 – písomné materiály výrobcu zváracích materiálov
    • STN EN ISO 15611 – písomné materiály preukazujúce zváracie skúsenosti

Vyplnenú žiadosť a prílohy je potrebné doručiť na adresu inšpekčného orgánu. Po preskúmaní žiadosti bude spracovaná cenová ponuka, ktorá bude odoslaná na adresu žiadateľa. Cenová ponuka bude obsahovať aj rozsah schvaľovaného pracovného postupu a návrh termínu posudzovania na mieste a po jej potvrdení bude slúžiť aj ako objednávka výkonu inšpekčnej činnosti.

Okrem povinných príloh Žiadosti o schválenie pracovného postupu je potrebné pripraviť aj nasledujúce dokumenty, ktoré preberie inšpektor v prípade posudzovania na mieste:

  • Osvedčenie o kvalifikačnej skúške zvárača
  • Dokument kontroly základného materiálu (minimálne Inšpekčný certifikát 3.1)
  • Dokument kontroly prídavného materiálu (minimálne Skúšobná správa 2.2)

Poznámka: je nutné vždy použiť aktuálnu verziu tlačiva TL 08 Žiadosť o schválenie pracovného postupu (WPQR / BPQR), ktorá je k dispozícii v časti označenej Dokumenty a formuláre.