C-WT Inšpekčný orgán typu A je akreditovaný v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17020: 2012 a poskytuje službu schvaľovania pracovných postupov WPQR / BPQR

WPQR – schválenie postupu zvárania:
Zváranie svorníkov a tŕňov – STN EN ISO 14555
Overené zváracie materiály– STN EN ISO 15610
Predchádzajúce zváracie skúsenosti– STN EN ISO 15611
Normalizovaný postup zvárania– STN EN ISO 15612
Predvýrobná skúška– STN EN ISO 15613
Skúška postupu zvárania – STN EN ISO 15614
Zváranie výstužnej ocele – STN EN ISO 17660

BPQR – schválenie postupu spájkovania:
Skúška postupu spájkovania – STN EN 13134

Vyhlásenie o nestrannosti C-WT inšpekčného orgánu typu A:
C-WT Inšpekčný orgánu typu A spoločnosti CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. preberá zodpovednosť za všetky inšpekčné a notifikačné činnosti v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17020: 2012 a v súlade s prílohou č.10 Metodického postupu č. 05 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

C-WT Inšpekčný orgán typu A spoločnosti CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. je nestranný a nezávislý od zainteresovaných strán.

Inšpekčný orgán a jeho pracovníci, ktorí sú zapojení do činností posudzovania zhody nie sú návrhármi, výrobcami, dodávateľmi, vlastníkmi alebo používateľmi procesov, ktoré sú predmetom inšpekčnej činnosti.

Inšpekčný orgán nie je súčasťou právnickej osoby ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou, dodávaním, inštaláciou, nákupom, vlastníctvom, užívaním alebo údržbou predmetov podliehajúcich inšpekcii.

Všetci pracovníci IO zapojení do inšpekčných činností vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej spôsobilosti v danej oblasti a sú zodpovední za nestrannosť svojich inšpekčných činností. Odmeňovanie pracovníkov vykonávajúcich inšpekčné činnosti je nezávislé na výsledkoch a počte vykonaných inšpekcií. Pracovníci IO neposkytujú konzultácie pri návrhoch, dodávaní, inštalácii, predaji, používaní alebo uchovávaní predmetov podliehajúcich inšpekcii.