Sťažnosti a odvolania

Postup riešenia sťažností a odvolaní

Účelom tohto postupu je opis procesu podávania sťažností a odvolaní, ktoré súvisia s činnosťou Certifikačného orgánu, zo strany žiadateľov/certifikovaných osôb alebo tretích strán.

Sťažnosti

Každá fyzická alebo právnická osoba môže proti činnostiam Certifikačného orgánu C-WT alebo proti osobám certifikovaným Certifikačným orgánom C-WT podať sťažnosť.

 1. Sťažnosť musí byť podaná písomne s uvedením identifikačných údajov sťažovateľa, vecným odôvodnením sťažnosti a potrebnými objektívnymi dôkazmi.
 2. Certifikačný orgán potvrdí prijatie sťažnosti a sťažnosť zaeviduje. Vedúci certifikačného orgánu preskúma, či sa sťažnosť týka činností, za ktoré je CO zodpovedný. Ak áno, poverí zodpovednú osobu prešetrením sťažnosti. Do procesu riešenia sťažnosti sú zapojení iní pracovníci CO, ako tí, ktorí sa podieľali na rozhodnutí alebo činnosti, ktoré viedli k sťažnosti.
 3. V prípade sťažnosti na vedúceho CO rozhoduje o riešení sťažnosti riaditeľ spoločnosti, ktorý prešetrí, či je daná sťažnosť oprávnená a následne reaguje zodpovedajúcim spôsobom.
 4. Proces riešenia sťažnosti sa riadi požiadavkami na dôvernosť, vo vzťahu k sťažovateľovi , ako aj k predmetu sťažnosti. CO sa zaväzuje, že podanie, preskúmanie a rozhodnutie o sťažnosti nebude viesť k žiadnym diskriminačným činnostiam voči sťažovateľovi.
 5. Ak ide o sťažnosť na osobu certifikovanú CO C-WT, CO požiada certifikovanú osobu o vyjadrenie sa k sťažnosti v stanovenej lehote.
 6. Po preskúmaní dokumentácie a zistení, že sa jedná o porušenie pravidiel správania sa certifikovanej osoby, alebo ak certifikovaná osoba neprijme potrebné opatrenia na riešenie sťažnosti, môže CO rozhodnúť o pozastavení, zúžení alebo odobratí certifikátu.
 7. Sťažovateľovi poskytne CO formálne vyjadrenie o ukončení procesu riešenia sťažnosti v lehote 30 dní od podania sťažnosti, ak nie je dohodnutý iný termín.

Odvolania

Pod odvolaním sa rozumie také písomné podanie žiadateľa/uchádzača alebo certifikovanej osoby, ktoré súvisí s rozhodnutím CO ohľadom :

 • posudzovania žiadosti o certifikáciu
 • skúšok a ich vyhodnotenia
 • rozhodnutia o certifikácii alebo recertifikácii
 • rozhodnutia o rozšírení alebo zúžení predmetu certifikácie, ako aj pozastavení a odobratí certifikácie
 1. Odvolanie musí byť podané písomne s uvedením identifikačných údajov osoby, ktorá sa odvoláva voči rozhodnutiu CO, vecným odôvodnením a potrebnými objektívnymi dôkazmi.
 2. Certifikačný orgán potvrdí prijatie odvolania a zaeviduje ho. Vedúci CO poverí zodpovednú osobu prešetrením odvolania, pričom do procesu riešenia sú zapojení iní pracovníci CO, ako tí, ktorí sa podieľali na rozhodnutí alebo činnosti, ktoré viedli k odvolaniu.
 3. Za rozhodnutie o spôsobe riešenia odvolania zodpovedá V CO. Rozhodnutie musí obsahovať spôsob riešenia alebo zamietnutie odvolania.
 4. Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu CO je 30 dní odo dňa obdržania rozhodnutia. Lehota na vyriešenie odvolania zo strany CO je 30 dní odo dňa zaevidovania odvolania.
 5. Proces riešenia odvolania sa riadi požiadavkami na dôvernosť. CO sa zaväzuje, že podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaní nebude viesť k žiadnym diskriminačným činnostiam voči osobe, ktorá odvolanie podala.